Lidmaatschapsvormen

Algemene informatie betreffende de lidmaatschappen:

TVVS kent de volgende lidmaatschappen (deze loopt van 1 januari t/m 31 december):

Senioren (vanaf het jaar waarin je 18 jaar wordt) € 150

Junioren (vanaf het jaar waarin je 9 jaar wordt) € 65

Aspirant (In het jaar waarin je 8 jaar wordt) € 30

Instroom (t/m het jaar waarin je 7 jaar wordt) € 0

Parkeerlid (tijdelijk i.v.m. blessure) € 15

Donateur € 25

Tarieven voor 2023  

NB: bij aanmelding na 1 juli zal contributie naar rato in rekening worden gebracht. Meer informatie hierover bij het secretariaat.

Naast onze normale lidmaatschappen bieden ook een zomerlidmaatschap aan. Hiervoor kunt u contact opnemen via mail: [email protected]

Tevens kunt u gebruik maken van een introductieregeling.  

Aanmelden 

Een aanmeldingsformulier kunt u hier vinden. Graag dit formulier volledig invullen en een foto apart toesturen naar het secretariaat o.v.v. uw naam. Om wegwijs te worden binnen de vereniging, hebben we voor u enige informatie gebundeld.  

Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het lopende contributiejaar bij de ledenadministratie van de vereniging. Hiervan ontvangt U een schriftelijke bevestiging en wordt uw lidmaatschap beëindigd.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat bij te late opzegging, u verplicht bent de contributie voor het komende seizoen te betalen!  

Donateurlidmaatschap

Wanneer u fysiek tijdelijk niet meer kunt tennissen, maar wel betrokken wilt blijven bij de vereniging of deel uit wilt maken van een commissie, kunt u uw lidmaatschap omzetten in een donateurlidmaatschap. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij [email protected]. Dit is tevens het adres voor het doorgeven van adreswijzigingen of het vervangen van pasfoto’s voor de spelerspas. Eventuele mutaties van uw gegevens kunt u ook doorgeven aan het secretariaat.  

Contributie en entreegelden

Deze worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De betaling wordt geïnd via een automatische machtiging.   

Voorjaars- en najaarscompetitie

Bij TVVS wordt een aparte bijdrage gevraagd voor de voorjaars- en de najaarscompetitie. Deze bedraagt €15,- per persoon per competitie. Hiermee worden o.a. de inschrijfgelden, de ballen en bijkomende specifieke kosten betaald.

Pasjes

Ieder lid krijgt na betaling van zijn contributie een spelerspas. De spelerspas is tevens uw legitimatiebewijs voor deelname aan competitie en open toernooien. Leden die hun pasje niet hebben opgehaald en leden die later lid zijn geworden, kunnen vanaf 1 april hun pasje ophalen uit de kantine.

Kennismaking 

Alle nieuwe leden krijgen een uitnodiging voor een kennismaking met het bestuur en commissies in maart. 

Tennislessen

Tennislessen bij TVVS worden verzorgd door De TennisPromotor. De lesgelden zijn niet in de contributie inbegrepen. Deze worden apart door Tennispromotor in rekening gebracht.  

Een vereniging met een proactief beleid kan alleen goed functioneren en blijven bestaan als er ook actieve leden zijn. Uw aanvullende ideeën zijn van harte welkom.