Een stukje historie

Formeel heet de vereniging Tennis Vereniging Vredestein Stokhorst.

In 1955 werd door een aantal enthousiaste tennisliefhebbers, allen werkzaam bij de bandenfabriek Vredestein een tennisvereniging opgericht.

Nadat aanvankelijk gespeeld werd op beton- en tegelbanen van het Sander, kwam men terecht op enkele

gravelbanen tegenover de universiteit.

In 1970 werden officieel twee banen in gebruik genomen in de wijk Park Stokhorst.

Vandaar dat beide namen in de naam van de vereniging opgenomen zijn.

De vereniging heeft zich gaandeweg de jaren losgemaakt van Vredestein, zodat er besloten is

deze bedrijfsnaam in informele sfeer nier meer te voeren, maar te spreken over Tennis Vereniging Van Stokhorst.

Dit is de verklaring van de ‘V’ in de naam van TVVS. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur:

Voorzitter, secretaris en penningmeester.

En een algemeen bestuur:

Lid Jeugd Commissie, Lid Technische Commissie, Lid Communicatie en Lid Kantine Commissie.

Elk bestuurslid heeft een bepaald pakket aan taken.

Beslissingen worden altijd door het voltallige bestuur besproken en genomen.

Een bestuursbesluit is dan het gevolg.

Het besluit wordt aanvaard als een meerderheid van het bestuur er mee instemt.

Het bestuur zorgt ervoor dat de verschillende besluiten goed op elkaar worden afgestemd.

Zij opereren als een team. 

Doelstelling

Het streven naar een harmonieuze combinatie van recreatie- en prestatietennis.

Niet uitsluitend recreatie, doch evenmin doelgericht werken aan een vereniging die uitsluitend gericht is op het leveren van topprestaties. Trachten tegemoet te komen aan de behoeften van alle groeperingen: jeugd, recreanten en competitiespelers. Hierbij opgemerkt dat de laatste jaren meer het accent gelegd wordt op de jeugd.

Streven naar een goede accommodatie en het scheppen (en handhaven) van een goede onderlinge verstandhouding tussen de leden. Dat houdt in, dat wij actief proberen om alle voorzieningen op het park in goede conditie te houden en dat de sfeer prettig moet zijn. 

Een vereniging met een pro-actief beleid kan alleen goed functioneren en blijven bestaan als er ook actieve leden zijn.

Voor informatie kunt u altijd terecht bij leden van het bestuur en bij leden van de diverse commissies.

Uw aanvullende ideeën zijn ook van harte welkom.