Een stukje historie.

Formeel heet de vereniging Tennis Vereniging Vredestein Stokhorst.

In 1955 werd door een aantal enthousiaste tennisliefhebbers, allen werkzaam bij de bandenfabriek Vredestein een tennisvereniging opgericht. Nadat aanvankelijk gespeeld werd op beton- en tegelbanen van het Sander, kwam men terecht op enkele gravelbanen tegenover de universiteit. Op 11-3-1966 is onze tennisvereniging officieel opgericht en ingeschreven als vereniging bij de KNLTB. In 1970 werden officieel twee banen in gebruik genomen in de wijk Park Stokhorst. Vandaar dat beide namen in de naam van de vereniging opgenomen zijn.

De vereniging heeft zich gaandeweg de jaren losgemaakt van Vredestein, zodat er besloten is deze bedrijfsnaam in informele sfeer niet meer te voeren, maar te spreken over Tennis Vereniging Van Stokhorst. Dit is de verklaring van de V in de naam van T.V.V.S.

Ondertussen is het complex uitgebreid en bestaat ons tennispark uit 5 banen. In 1976 werden baan 3 en 4 in gebruik genomen en in 1981 baan 5.

Alle banen zijn voorzien van verlichting, zodat er ’s avonds tot uiterlijk 11 uur getennist kan worden. In 1984 werd ons clubhuis officieel geopend, zodat wij de beschikking hebben over een uitstekende accommodatie.

T.V.V.S. is een bij de K.N.L.T.B. aangesloten vereniging met rechtspersoonlijkheid.

Zoals dat gebruikelijk is in een vereniging, wordt de gang van zaken geregeld via statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin zijn de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van het bestuur vastgelegd en is aangegeven op welke wijze vergaderingen moeten plaatsvinden.

Een belangrijk punt hierin is de doelstelling van de vereniging. 

Doelstelling

T.V.V.S. pretendeert een gezelligheidsvereniging te zijn met een sterk sociaal karakter met een harmonieuze combinatie van recreatie- en prestatietennis. Niet uitsluitend recreatie, doch evenmin doelgericht werken aan een vereniging die uitsluitend gericht is op het leveren van prestatief toptennis.

Trachten tegemoet te komen aan de behoeften van alle groeperingen: jeugd, recreanten en competitiespelers. Hierbij opgemerkt dat de laatste jaren meer het accent gelegd wordt op de jeugd. Hiervoor is dan ook een professioneel jeugdbeleidsplan ontwikkeld.

Streven naar een goede accommodatie en het scheppen (en handhaven) van een goede onderlinge verstandhouding tussen de leden. Dat houdt in dat wij actief proberen om alle voorzieningen op het park in goede conditie te houden en dat de sfeer prettig moet zijn.

Actief werken aan het verwezenlijken van bovenstaande, daarbij trachtend objectief en rechtvaardig te zijn. Getracht wordt op basis van zakelijke argumenten en algemene normen (zo nodig met voorbijzien aan wensen en verlangens van individuele personen) de doelen te bereiken. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk openheid te betrachten, waarbij de informatie aan alle leden zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Met het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging onderschrijft u bovenstaande doelstelling. Wij hopen van harte dat u samen met ons zult trachten deze waar te maken.

In het schema ziet u de functies van de bestuursleden en de commissies afgedrukt. Elk bestuurslid heeft een bepaald pakket aan taken, waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Als er beslissingen genomen moeten worden, die beleid verlangen dan wordt over die beslissingen altijd in het voltallige bestuur gesproken. Een “bestuursbesluit” is dan het gevolg. Het besluit wordt aanvaard als een meerderheid van het bestuur er mee instemt.

Het bestuur zorgt ervoor dat de verschillende besluiten goed op elkaar worden afgestemd. Zij opereren als een team.

De leukste tennisclub van Enschede.

Bezoekadres TVVS
Magnoliastraat 11
7531 EC Enschede
Telefoon: 053-4331965

Copyright © 2019 tvvs.nl All Rights Reserved.

Sluit Menu