ALV 01-02-2021

Beste leden,


Hierbij nodigt het bestuur van TVVS u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 1 februari 2021 om 20.00 uur. In verband met de Coronamaatregelen zal de vergadering digitaal via MS-Teams plaatsvinden. U ontvangt een aantal dagen voorafgaande aan de vergadering een uitnodiging, waarmee u kunt inloggen op de vergadering.

Het bestuur legt op de deze Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast maakt zij plannen bekend voor het nieuwe verenigingsjaar 2021.

Heeft u nog zaken die u graag in de Algemene Ledenvergadering besproken wilt zien, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 25 januari 2021 via secretariaat@tvvs.nl aan het bestuur kenbaar te maken. Eén en ander zal dan op de vergadering onder ingekomen stukken worden behandeld. Een mondeling voorstel kan tijdens de vergadering alleen behandeld worden, indien zij rechtstreeks samenhangt met het aan de orde zijnde agendapunt en tenminste door 4 andere leden wordt ondersteund. Heeft u een concreet voorstel wat u beslist in de Algemene Ledenvergadering ter stemming wilt brengen, dan dient u dit schriftelijk (door 5 leden ondertekend) en uiterlijk 25 januari 2021 aan het bestuur te melden.

In de bijlage treft u o.a. de agenda aan. Punt 10 van de agenda betreft de samenstelling van het bestuur voor 2021.

De volgende verkiezingen staan op de agenda:

– Aftredend volgens schema:
TC commissaris: Imre Nagel, voorstel tot opvolging: Rutger Bruin


Voor het voordragen van andere kandidaten dient een procedure te worden gevolgd, zoals beschreven in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement (te vinden op de website). Een kandidaatstelling kan plaatsvinden door het indienen van een schriftelijke bereidverklaring gericht aan de secretaris van de vereniging, uiterlijk op 25 januari 2021. De betreffende bereidverklaring van de kandidaat dient mede ondertekend te zijn door tenminste 5 stemgerechtigde leden.

Ter voorbereiding op de vergadering treft u naast de agenda, het jaarverslag 2020 en de notulen van de ALV d.d. 03-02-2020 aan.

Fijne feestdagen en graag tot ziens op maandag 1 februari 2021 om 20.00 uur.

Met sportieve groet,


Bestuur TVVS

PS; Agenda & stukken zijn u via de mail toegestuurd

Sluit Menu